doelgebieden

Doelgebieden binnen Ervaringsgericht Onderwijs

Hieronder staan de doelgebieden die we binnen het Ervaringsgerichte Onderwijs in opvoeding en onderwijs proberen na te streven

Gezonde emotionele basis

Een gezonde emotionele basis is het fundament van het menselijke functioneren. Dit moet daarom een belangrijke plek hebben binnen het onderwijs. De ontwikkeling in de eerste levensfases, zullen de blauwdruk vormen voor de vorming van wie het kind de rest van zijn/haar leven zal zijn.

Een sterke exploratiedrang

Exploratiedrang kunnen we zien als de motor van de ontwikkeling. Hierdoor wil een kind nieuwe zaken begrijpen, beheersen en bevatten. Kinderen met een sterke exploratiedrang zullen ook voortdurend nieuwe vragen stellen, dieper graven en met de juiste begeleiding          antwoorden vinden. Als school maken we gebruik van deze ontwikkelbehoefte.

Onze missie is immers: Leren is een avontuur, elke dag opnieuw.

De ontwikkeling van basisvaardigheden

Naast de emotionele basis (het fundament) en de exploratiedrang (die ons richting en energie geeft) heeft ieder kind een goed gevulde ´toolbox´ nodig die ervoor zorgt dat het op een succesvolle manier met de omgeving om kan gaan. Op onze school besteden we daarom veel aandacht aan de ontwikkeling van basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen.

Samenwerking

Op onze school leren we de kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel actief burgerschap. Samenwerkend leren is systematisch ingebed in het onderwijsproces en vormt een vast onderdeel van de lessen. Onze leerkrachten hanteren gestructureerde samenwerkingsvormen die voldoen aan de eisen die aan effectief samenwerkend leren worden gesteld.

Op onze school wordt op een natuurlijke en constructieve wijze samengewerkt tussen de leerkrachten, schoolleiding en ouders. Daarnaast zorgen we voor een goede en effectieve communicatie met onze partners van de Brede School.

Vrijheid en Verantwoordelijkheid

Op onze school leren we de kinderen eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Onze leerkrachten bieden de leerling een structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. We hanteren duidelijke school- en groepsregels. Onze kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert.

Talentontwikkeling

Op onze school hebben we een structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Op onze school zorgen we, naast het aanbod voor de cognitieve en sociale vaardigheden, voor een breed aanbod op het gebied van cultuureducatie en meervoudige intelligentie.

Bij meervoudige intelligentie gaan we uit van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen (cognitieve intelligentie). In ons onderwijs wordt ook aandacht besteed aan capaciteiten zoals bijvoorbeeld sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, willen we als school verder gaan dan einddoelen en kinderen ook levensvaardigheden bijbrengen.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden