De zorg

De zorg voor uw kind

De groepsleerkracht is de eerstverantwoordelijke voor de ontwikkeling van de kinderen. Door middel van zorgvuldige observatie en toetsing stelt de leerkracht vast welke kinderen extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Hiervoor worden het dagelijks gemaakte werk en de methodegebonden toetsen gebruikt. Daarnaast worden ook gestandaardiseerde CITO toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden opgeslagen.
 
Het zorgteam

Het zorgteam bestaat in de basis uit de intern begeleider(s) en de locatieleider. Het is een evaluatie van de stand van zaken van het ondersteuningsbeleid binnen de school. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe kan het beter? Een vast punt is altijd de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, dan wel de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Onderwerpen kunnen door een ieder worden aangedragen. Het zorgteam kan worden bijgestaan door de specialist meer- en hoogbegaafdheid, de remedial teacher en andere onderwijskundige specialisten.
 
Intern begeleider

Binnen de structuur van de ondersteuning neemt de intern begeleider (IB) een belangrijke plaats in. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de interne ondersteuning op de school en ondersteunt de collega’s bij de totale kinderenzorg, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Zij richt zich primair op het onderwijsinhoudelijk begeleiden van het team. Binnen de ondersteuning is de intern begeleider de spin in het web. Zij monitort en coördineert de ondersteuning in de breedste zin van het woord.

  • Onze interne begeleidster Chantal Wilting is vertrouwenspersoon en pestcoördinator van onze school.
 
Overige specialistische taken op school
  • Rekenspecialist ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan rekenen.
 
Handelingsgericht werken

Ieder kind verdient onze zorg. Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader waaruit we op OBS Delftlanden onze begeleiding gestalte geven. Handelingsgericht werken maakt adaptief onderwijs en doeltreffende begeleiding concreet, zodat we effectief kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen.
 
Binnen HGW is er sprake van een onderlinge afstemming en samenhang in de stappen die in het onderwijs en de zorg aan leerlingen gezet worden op groeps-, school- en bovenschools niveau. De stappen en beslismomenten zijn duidelijk en iedereen weet wie, wanneer, wat doet. Er is sprake van een ketenbenadering. De groeps- en leerlingenbesprekingen zijn belangrijke schakelmomenten in de zorg aan leerlingen.
 
Cyclus van handelingsgericht werken

We onderscheiden vier verschillende fases met in totaal zes stappen.
De stappen worden verwerkt in het groepsplan en in het groepsoverzicht.
Het groepsoverzicht geeft per kind een overzicht van observaties, gesprekken, verslagen en tevens de onderwijsbehoeften. In het groepsplan staan de toets gegevens, het basisaanbod voor de hele groep en het specifieke onderwijsaanbod voor enkele sub groepjes; dus hoe er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoefte en hoe het wordt georganiseerd.
Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van kinderen, in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod, plannen, volgen en evalueren. We streven naar een preventieve aanpak. We kijken vooruit: Wat zijn de doelen voor de komende periode en wat hebben onze kinderen nodig om die doelen te bereiken?
 

Groeps- en leerlingbespreking

De leerkrachten en de interne begeleider (IB-er) bespreken drie keer per jaar de groep in een groepsbespreking. Deze vindt plaats voor de herfstvakantie, in februari en juni. Daarnaast organiseert de IB-er om de zes tot acht weken een kinderenbespreking, waarbij kinderen die extra aandacht nodig hebben worden besproken. De dan gemaakte afspraken zullen, indien nodig, door de groepsleerkracht besproken worden met de ouders. Naast alle korte besprekingen, hebben de IB-er en de locatieleider twee keer per maand een geplande IB bespreking. Tijdens dit overleg wordt de zorg besproken.

Ontwikkelingsperspectief

Soms kan het zo zijn dat een kind na intensief begeleiden te weinig vooruitgang boekt en de leerling het niveau en tempo van de groep niet meer kan volgen. Er wordt daneen ontwikkelingsperspectief (OPP) a.d.h.v. Passende Perspectieven opgesteld voor één of meerdere vakgebieden. Bij voorkeur start een OPP pas vanaf groep 6. Daarvoor wordt geprobeerd met extra hulp het kind zo lang mogelijk bij de groep te houden. Bij de beslissing om over te gaan tot een OPP is er altijd overleg met de IB-er, de leerkracht(en), ouders en een extern deskundige.

Hoogbegaafde en (meer)begaafde kinderen

Het kan zijn dat een kind sneller leert, dan verwacht wordt. Voor kleuters hebben we de "Slimme kleuterkist" en voor de groepen 3 t/m 8 hebben we “Levelwerk", die we inzetten voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Het is de bedoeling dat de leerling door deze stof uitgedaagd wordt en ervaart dat leren ook pittig kan zijn. Onze school werkt daarom met een protocol voor meer- en hoogbegaafdheid.

Overgang en doubleren

Wanneer blijkt dat een kind meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan het besluit genomen worden het te laten doubleren. Deze beslissing wordt genomen door de directie van de school in overleg met de leerkrachten en de intern begeleider. Wanneer we een doublure wenselijk vinden dan wordt dit tijdig, met de ouders besproken.

Overgang voortgezet onderwijs

In groep 8 wordt er door de school een advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gegeven. We zijn verplicht om hierbij te werken volgens de plaatsingswijzer. Hieronder geven we hiervoor de procedure weer. In groep 8 worden de ouders door de leerkracht en de intern begeleider meegenomen in dit proces. Mocht er bij een leerling in groep 7 geconstateerd worden dat het proces rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs wellicht extra zorg vergt, dan worden de ouder(s) en/of verzorger(s) door de intern begeleider benadert voor een gesprek én wordt er al eerder contact gezocht met de verwijzingscommissie. Dit om ervoor te zorgen dat het kind de juiste plaats in het voortgezet onderwijs krijgt.

Plaatsingswijzer

De school adviseert de ouders over het uitstroomniveau dat het best bij hun kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de kinderen op basis van het advies van de basisschool. Om ervoor te zorgen dat wij goed kunnen adviseren en plaatsen is de Plaatsingswijzer ontwikkeld. Het gebruik van deze Plaatsingswijzer is voor alle scholen in de provincie Drenthe voorgeschreven.
 
De Plaatsingswijzer wordt gebruikt voor het opstellen van het schooladvies voor de kinderen in groep 8. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem (Cito LOVS) van onze school.
We verzamelen door de jaren heen veel gegevens over de kinderen. Deze gegevens leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Hierbij worden de Cito gegevens vanaf groep 6 gebruikt.
Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door de basisschool. De eindtoets op de basisschool krijgt de status van een ‘second opinion’ en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden