Ouders/Verzorgers

Hoe houden wij de ouders en verzorgers op de hoogte?

De betrokkenheid van ouders bij de school achten wij van groot belang. Daarom streven we ook naar een open communicatie met de ouders. Wij zijn van mening dat ouders altijd terecht moeten kunnen bij de leerkrachten. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van ouders verwachten wij dat ze met vragen en opmerkingen komen. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij zich hiervoor openstelt.
We houden onze ouders/verzorgers op verschillende manieren op de hoogte. Eén van de middelen is natuurlijk deze website. Verder hebben we de algemene schoolgids en jaarlijkse informatiegids. Hiernaast maken we nog gebruik van onderstaande mogelijkheden.
 

Communicatie en informatie

 • rondleiding en informatief intake gesprek met de locatieleider bij inschrijving;
 • alle nieuwe ouders ontvangen de schoolgids;
 • jaarlijks ontvangen ouders een informatiegids;
 • alle ouders krijgen toegang tot het ouderportaal SchouderCom;
 • maandelijks wordt de nieuwsbrief uitgebracht;
 • leerlingen van groep 1 t/m 8 ontvangen 2 jaarlijks het rapport over de vorderingen. Het rapport wordt met de gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem met de ouders besproken;
 • leerlingen en hun ouders krijgen in groep 7 een gesprek n.a.v. de entree toets;
 • leerlingen en hun ouders van groep 8 krijgen een adviesgesprek voortgezet onderwijs (VO);
 • belangrijke informatie en de recente nieuwsbrief hangen op de prikborden.
 
Ouderportaal

We maken gebruik van het ouderportaal SchouderCom. Dit is een gesloten internet omgeving waarin team en ouders met elkaar kunnen communiceren. Hierin vindt men bijvoorbeeld de jaarkalender, groepslijsten (met foto's), telefoonnummers van ouders en kinderen, blogs over de groep enzovoort.
Via de button op onze homepage krijgt men rechtstreeks toegang tot de website van SchouderCom. Daar kunnen ouders met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Ouders worden hiervoor uitgenodigd als hun kind bij ons op school komt.
 
Facebook

We zijn ook te vinden op facebook. Hierbij onze link: https://nl-nl.facebook.com/obsdelftlanden/
 

Ouderavonden

De school organiseert een aantal ouderavonden per jaar, namelijk:
 • Informatieavonden
  Aan het begin van het schooljaar is er in elke groep een ouderinformatieavond. Tijdens deze informatieavond vertellen de leerkrachten over het programma van het schooljaar en andere relevante informatie. Tevens kunnen ouders kennis maken met andere ouders in de klas.
 • Zakelijke ouderavond
  Eens per jaar wordt er door de ouderraad en de medezeggenschapsraad een zakelijke ou­deravond belegd. Op deze avond legt de ou­derraad verantwoording af en vertelt de me­dezeggenschapsraad over de onderwerpen waar zij zich mee bezig heeft gehouden.
Wanneer er niet genoeg animo is voor een zakelijke ouderavond, kan besloten worden dat de stukken van de MR en OR ter inzage bij de locatieleider liggen.
 • Thema-afsluitingen en kijkmomenten
  Op onze school werken we tijdens de middagen thematisch. Een thema duurt ongeveer 8 weken. Om te laten zien, wat de leerlingen tijdens het thema hebben gedaan, organiseren wij kijkmomenten. In de jaarkalender is te zien welke dagen de kijkmomenten zijn.
  Eén keer per jaar sluiten we een thema af met een ouderavond.  De data staan vermeld in de informatiegids en in het ouderportaal SchouderCom.

Geplande contactmomenten met de leerkracht

Vier keer per jaar vinden er geplande contactmomenten plaats. Tijdens deze gesprekken worden ouders door de leerkracht uitgenodigd. De volgende geplande contactmomenten zijn er per jaar:
 • Het “omgekeerde” gesprek
  Aan het begin van het schooljaar voeren we de “omgekeerde” gesprekken tussen ouders en de leerkracht. In dit gesprek vertelt de ouder over het kind, zijn of haar hobby’s, de thuissituatie en andere zaken die voor de leerkracht van belang zijn. Het gesprek gaat niet over de prestaties maar over de persoonlijkheid van het kind.
  Om voor elk kind een zo goed mogelijke pedagogische omgeving te scheppen, is het voor ons belangrijk om te weten hoe uw kind thuis is. De school kan met deze informatie zoveel als mogelijk rekening houden met de mogelijkheden en behoeften van het kind.
 • De rapportgesprekken
  In november en maart voeren wij de rapportgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden o.a. de prestaties en het welbevinden van het kind gesproken. Ouders en leerkrachten kunnen elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen.
 • Het portfoliogesprek
  Aan het einde van het schooljaar vertelt de leerling, in een kort gesprek met ouders en leerkracht, wat hij of zij allemaal gedaan heeft en wat er het afgelopen jaar geleerd is.
 
Tijdens alle gesprekken is het mogelijk dat de IB-er of de locatieleider aanschuift bij het gesprek. Dit kan op verzoek van de ouders maar ook van de leerkracht. Wanneer dit zal plaatsvinden, wordt men daar van tevoren van op de hoogte gesteld.
 
Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt ondertekend voor gezien, door de ouders en school. Dit verslag vormt de basis voor een eventueel vervolggesprek.
 
Uiteraard zijn ouders welkom en zijn we altijd bereid om buiten de contactavonden in gesprek te gaan met ouders. Men kan altijd een afspraak maken met de leerkracht, de locatieleider of de intern begeleider en vanuit daar zal er een gesprek plaatsvinden.  
 
Rapporten

Ouders ontvangen twee keer per jaar een rapport van hun kind. In dit rapport staat een overzicht van het werk dat het kind in de afgelopen periode heeft gedaan en hoe het kind het heeft gedaan. Dit rapport gaat mee naar huis en komt na ondertekening van de ouders weer op school terug. Naar aanleiding van het rapport worden ouders  door de leerkracht uitgenodigd tijdens de contactavonden. Tijdens dit gesprek worden ook de uitslagen van het citoleerlingvolgsysteem besproken. Aan het eind van de basisschoolperiode krijgt de leerling het volledige rapport mee naar huis.
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden