Ouderparticipatie

Openbaar onderwijs Emmen wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe hebben alle scholen een Medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools niveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) georganiseerd.

  • De MR kan spreken over alle zaken die met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan het gemeentebestuur.
  • De MR heeft in sommige gevallen een adviserende stem en in andere gevallen een mee beslissende stem in het schoolbeleid.
  • De MR heeft plicht tot geheimhouding als het om vertrouwelijke zaken gaat.
 
De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de belangen van ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en uit een personeelsgeleding (2 personeelsleden). De namen van de MR leden staan in de informatiegids en zijn op de website te vinden.
 
De locatieleider heeft geen zitting in de MR. Haar taak is meer die van overlegvoerder tussen het bevoegd gezag (= bestuur) en de MR geworden. Hiervoor krijgt zij van dat bestuur een aantal mandaten. Deze zijn vastgelegd in een managementstatuut.
 
Elke geleding heeft instemmings- en adviesrecht over zaken die voor haar van belang zijn, zoals:
  • het schoolplan en schoolgids;
  • formatieplan;
  • arbeidsomstandigheden;
  • financiën.
Het medezeggenschapsreglement ligt op school ter inzage.
 
De MR vergadert om de zes weken of vaker indien noodzakelijk. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan bij de voorzitter van de MR vragen indienen. De MR adviseert directie en team gevraagd en ongevraagd en heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij bepaalde zaken die de school betreffen.
 
MR e-mailadres: mr@obs-delftlanden.nl

Ouderraad (OR)

De  hiervoor reeds genoemde Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) geeft basisscholen de mogelijkheid naast een MR een ouderraad (OR) in te stellen.
 
De OR bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school.
Een ouderraad is geen officieel overleg-instituut zoals de MR dat is, maar is een ondersteunend orgaan voor MR-leden en leerkrachten.
 
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij alle activiteiten die voor onze kinderen door school worden georganiseerd, met als doel dat alle kinderen straks met veel plezier terug kunnen kijken op een hele leuke, leerzame schoolperiode met bijzondere momenten. Dankzij allerlei hand en spandiensten van de ouderraad is het voor het team mogelijk elk jaar een aantal bijzondere activiteiten te organiseren. Wanneer er nieuwe leden nodig zijn dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt.
 
De OR coördineert allerlei schoolactiviteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Onderwijsinhoudelijke zaken vallen hier buiten. De oudercommissie vergadert zo’n 8 keer per jaar.
De namen van de OR leden staan in de informatiegids en zijn op de website te vinden.
 
OR e-mailadres: or@obs-delftlanden.nl

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden