Organisatie en kwaliteit

In- en uitstroom van leerlingen

Leerlingen die instromen met 4 jaar:
 • intake gesprek met de locatieleider;
 • rondleiding;
 • inschrijven via inschrijfformulier;
 • informatieverstrekking ouders en voorschoolse informatie;
 • startgesprek met de leerkracht;
 • wenperiode van een aantal halve dagen;
 • instroom de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden.

 

Leerlingen die tussentijd instromen vanuit een andere basisschool:

 • intake gesprek met de locatieleider;
 • rondleiding;
 • onderwijskundige Informatie inwinnen door intern begeleider als een kind van een andere basisschool komt;
 • eventueel een aantal dagen meedraaien in de groep;
 • eventueel een zorggesprek met ouders/verzorgers, intern begeleider en locatieleider;
   

Voorschool

Op de voorschool worden de peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Het belangrijkste verschil met een peuterspeelzaal en de reguliere kinderopvang is dat een voorschool onderdeel is van de basisschool. Daarmee ontstaat er een doorgaande leerlijn vanaf 2,5 jaar. Deze kinderen maken sneller een inhaalslag als zij straks samen mogen leren met leeftijdsgenootjes.
 
Op de voorschool werken we met het programma: “Voor- en Vroegschoolse Educatie” (VVE). Met dit programma stimuleren we de ontwikkeling van het kind door extra taalaanbod en taalondersteuning.
De voorschool werkt met de methode Uk & Puk, speciaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. Het gaat altijd over herkenbare thema’s zoals: ziek zijn, een broertje/zusje krijgen of jarig zijn. Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. De peuter leert spelenderwijs nieuwe woordjes, maar er zijn ook spelletjes waarbij ze oefenen met beginnend rekenen en/of sociale vaardigheden. Deze activiteiten doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel en in nauwe aansluiting op de lesmethodes en programma’s van het basisonderwijs.
 
Ouders zijn niet verplicht hun peuter op een voorschool te plaatsen. Dit gebeurt op vrijwillige basis. De maandelijkse bijdrage van ouders is inkomen gerelateerd. De houder van de voorschoolse voorziening dient zowel aan de wettelijke als aan de aanvullend door de gemeente gestelde, geldende VVE-certificeringseisen te voldoen. De hoogte van de gemeentelijke subsidie wordt bepaald door de relatie tussen het gezamenlijke ouderinkomen, de eventuele kinderopvangtoeslag en de mogelijke indicering door het consultatiebureau. Gedetailleerde informatie kunt u vinden op de site; www.stichtingpeuterwerk.nl , kies locatie Emmen, kies aanmelden.
 
De locatieleider van de basisschool voert de regie over de voorschool en werkt nauw samen met Stichting Peuterwerk. Voor informatie over de openingstijden kunt u contact opnemen met de locatieleider of Stichting Peuterwerk: www.stichtingpeuterwerk.nl
 
 
Naschoolse opvang Kleinduimpje

Vanaf 1 augustus 2007 is elke school verplicht om buitenschoolse opvang aan ouders te bieden. Op onze school wordt de buitenschoolse opvang geboden door Kleinduimpje.
 
Kinderopvang Kleinduimpje vangt kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar en doet dat met een team van enthousiaste gediplomeerde pedagogische medewerksters en stagiaires.
 
Kinderopvang Kleinduimpje is gevestigd in Emmen en heeft twee vestigingen. Eén vestiging in de wijk Rietlanden, in school "De IJsvogel" en één vestiging in de wijk Delftlanden, in MFA "Het Venster".
Kleinduimpje is van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 19.00 uur. Ouders worden in gelegenheid gesteld om flexibele uren af te nemen.
 
 
Klein Duimpje
Zandzoom 19
7814 VH Emmen
Tel: 06-13213898
e-mail: info@kinderopvang-kleinduimpje.nl
 
 

Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen onze ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.
 

Verantwoording

Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via het ouderportaal SchouderCom  van de school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR.
 

Inspectie

Elke school wordt eens in de vier jaar een uitgebreid inspectieonderzoek afgenomen. Op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl ) zijn alle rapporten in te zien.
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden