Opbrengsten

Leeropbrengsten

Om de ontwikkeling en vorderingen van de kinderen zo goed mogelijk te volgen, wordt in de groepen 3 t/m 8 het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodegebonden toetsen wordt bepaald of de aangeboden leerstof voldoende wordt beheerst. Naast de methodegebonden toetsen worden de leeropbrengsten van de kinderen twee keer per jaar d.m.v. methode onafhankelijke toetsen van het CITO gemeten. De vorderingen van de kinderen in alle groepen worden besproken door de groepsleerkracht met de intern begeleider en in het team in zijn geheel. Daarnaast bespreken we de voortgang tussentijds in de groeps- en leerlingbesprekingen en indien wenselijk in de teamvergaderingen. Op basis van de resultaten en de zichtbare trends worden er acties ter verbetering uitgevoerd.

Sociale opbrengsten

De sociale opbrengsten worden vanaf groep 1 gemeten met de leerkrachtvragenlijst van SCOL. Vanaf groep 6 nemen we ook de leerlingvragenlijsten af. De vorderingen van de kinderen in alle groepen worden besproken door de groepsleerkracht met de intern begeleider en in het team in zijn geheel. Daarnaast bespreken we de voortgang tussentijds in de groeps- en leerlingbesprekingen en indien wenselijk in de teamvergaderingen. Op basis van de resultaten en de zichtbare trends worden er acties ter verbetering uitgevoerd.
 

Eindopbrengsten

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, lezen, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot een evenwichtige persoonlijkheid en tot passend (succesvol) vervolgonderwijs. In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:
  1. De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
  2. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun kenmerken)
  3. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
  4. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
  5. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs
 
Jaar Score Delftlanden Score landelijk
2015 536.6 534.8
2016 531.3 534.5
2017 541.0 535.1
2018 535.9 534.9
2019* 531.5 535.7
 * in het schooljaar 2018-2019 is de score gebaseerd op twee leerlingen. Er zaten meer leerlingen in deze groep, maar er heeft een correctie plaatsgevonden vanwege de regeling leerresultaten PO2014. In de regeling leerresultaten PO2014 staat vermeld dat de correctie voor de leerresultaten o.a. toegepast mag worden wanneer leerlingen in leerjaar 7 of 8 zijn ingestroomd.

Pedagogisch handelen

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
 

Didactisch handelen

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs. We differentiëren bij de instructie (expliciete directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo).

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden