leerstof aanbod

De kernvakken

De leerdoelen zijn afgestemd op de leerlijnen van het primair onderwijs. De basisleerlijn geldt in principe voor alle kinderen. Natuurlijk wordt er ook afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen.  De leerkracht geeft instructie op zowel groeps- als individueel niveau en werkt handelingsgericht. In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:

 • de leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan;
 • de kinderen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau;
 • ons onderwijs leert kinderen leren vanuit vaardigheidsdoelen gericht op de 21e eeuw;
 • we werken opbrengst- en handelingsgericht op basis van leerlijnen en leerdoelen;
 • het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT;
 • de school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.
 
Taal-leesonderwijs

We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen, zodat ze daardoor de informatie bij de andere vakken beter kunnen begrijpen en gebruiken. In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:
 • onze school investeert actief in allerlei leesstimulerende activiteiten zoals het  voorleesontbijt en het project leesvirus;
 • de leerkrachten werken in de groepen 1 en 2 structureel met taalontwikkelingsmaterialen;
 • de leerkrachten van groepen 3 en 4 beschikken over een goede (actuele) methode voor technisch lezen;
 • de leerkrachten van groep 5 t/m 8 beschikken over een goede (actuele) methode voor begrijpend lezen;
 • in de groepen 5 t/m 8 wordt dagelijks door alle kinderen 20 -30 minuten gelezen. Hiervoor worden verschillende werkvormen gebruikt;
 • er wordt veel aandacht besteed aan leesbevordering. Zo worden alle kinderen vanaf groep 5 iedere week in de gelegenheid gesteld een boek te lenen bij de bibliobus. Ook worden bij elk thema bij het thema passende boeken ingezet;
 • meerdere keren per week zetten we de werkvormen 'mandjes- en tutorlezen' in. Op deze wijze maken kinderen veel leeskilometers en wordt de leesmotivatie vergroot;
 • in de school is een rijke talige omgeving;
 • de school hanteert een dyslexieprotocol.
 
Rekenen en Wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Voor rekenen vindt het startpunt zich in de realiteit van de klas, de kinderen, de leerkracht. Kinderen en de omgeving geven voortdurend aanleiding tot rekenen en wiskundige activiteit. Binnen het ervaringsgericht onderwijs maken we daarom voor rekenen en wiskunde ook veel gebruik van werkelijkheidssituaties. Met dit gedachtengoed in ons achterhoofd verzorgen we met behulp van onze rekenmethode het dagelijkse aanbod op dit gebied. Dit borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde.
In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:
 • tijdens de rekenlessen wordt er gebruik gemaakt van werkelijkheidssituaties;
 • rekencontexten worden ook buiten de rekenles aangeboden;
 • aan de groepen 5 tot en met 8 wordt de som van de week aangeboden;
 • er wordt expliciet aandacht besteed aan het automatiseren;
 • de school beschikt over een protocol rekenproblemen.
Om kinderen de gelegenheid te geven ook thuis te werken aan het verbeteren van hun basisvaardigheden rekenen, bieden wij Gynzy aan.

Thematisch werken

Kinderen zijn van nature leergierig. Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Op OBS Delftlanden werken wij tijdens het middagprogramma thematisch. We streven ernaar om tijdens elk thema een gastspreker uit te nodigen en een uitstapje te maken. Vanuit onze visie op onderwijs willen we contact met de wereld om ons heen maken door die wereld binnen de school te halen en door zelf die wereld in te gaan.
Binnen het thema komen de volgende vakgebieden aan bod:
 • wereldoriëntatie;
 • drama;
 • techniek;
 • muziek;
 • beeldende vorming.
   
Wereldoriëntatie

Kinderen zijn van nature leergierig. Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken.
In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:
 • kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces;
 • ruimte geven aan verschillende leerstijlen om tot kennis te komen;
 • leren door het leggen van relaties. Ze leren begrijpen dat geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde weliswaar aparte vakken zijn, maar ook verband met elkaar hebben. Hoe meer verbanden er worden gelegd, hoe beter een kind leert;
 • kinderen zijn o.a. in staat om: een bijdrage te leveren aan klassikale discussies en groepsdiscussies;
 • kinderen hebben kennis van de belangrijkste gebeurtenissen, data en kenmerken van de bestudeerde samenlevingen uit het verleden en heden;
 • door het stellen van persoonlijke doelen, ontwikkelen kinderen kwaliteiten die ze nodig hebben in de 21e eeuw, zodat zij in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid;
 • kennis en begrip hebben van de eigen nationale cultuur. 
   
Beeldende en kunstzinnige vorming

De beeldende en kunstzinnige  vorming vindt voornamelijk plaats binnen de vakken tekenen, textiele werkvormen en handvaardigheid. Binnen deze vakken wordt gepoogd van groep 1 t/m 8 de beeldende ontwikkeling in een vloeiende lijn te laten verlopen. Tevens wordt getracht de creativiteit van kinderen te ontwikkelen en kinderen de gelegenheid te bieden vertrouwd te raken met het omgaan met beeldende middelen, zodat ze die naar eigen inzicht en bedoeling kunnen gebruiken. Bij dit alles wordt o.a. gebruik gemaakt van tekenen met potlood, houtskool, Oost-Indische inkt, wer­ken met verf, papier, stof en klei. Maar ook technieken als knippen, plakken, stempelen, borduren, weven zullen de revue passeren.
 
ICT

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze kinderen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze kinderen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de kinderen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software. Ons feitelijke ICT-aanbod is dekkend voor de kerndoelen en algemene informatievaardigheden (aanbod)ICT-middelen worden in voldoende mate en functioneel gebruikt in klassikale en niet-klassikale leersituaties (onderwijsleerproces). De 21st century skills zoals bijvoorbeeld het computational thinking, de mediawijsheid en de basiscompetenties in de omgang met de diverse office-pakketten komen hierbij aan bod.
 
Engelse Taal

In verband met onze moderne maatschappij, waarin Nederlands als taal niet meer voldoende is, bieden wij al vanaf groep 1 Engels aan als tweede taal. Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.
Jonge kinderen zijn in staat om een tweede taal te verwerven en daar spelen wij graag op in. Kinderen krijgen hierdoor tweetalig onderwijs en zijn goed voorbereid wanneer zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor de lessen Engels maken alle groepen gebruik van de interactieve methode ‘Take it Easy’.
 
Actief Burgerschap

Kinderen groeien op in een steeds complexere en multiculturele samenleving. Wij vinden het belangrijk om de kinderen op een goede manier voor te bereiden op deze samenleving.  Daarnaast is aandacht besteden aan “burgerschap en sociale integratie” voor basisscholen een wettelijke opdracht. Bij ons op school is burgerschapsvorming niet een apart vak. Het is verweven met en in ons hele onderwijsaanbod. Onderwijs in burgerschap/sociale integratie krijgt bij ons op school aandacht in de vorm van:
 • kennis en kennisoverdracht;
 • in onze lessen hebben we het over: geestelijke stromingen, democratie, discriminatie, rechtspraak, verkiezingen;
 • houding/attitude;
 • aandachtspunten binnen ons onderwijs zijn samen werken, samen spelen, verantwoordelijkheid geven en nemen, zelfstandigheid;
 • reflectie en meningsvorming. Deze komen naar voren bij bijvoorbeeld het debatteren over de dagelijkse stelling van het Jeugdjournaal in de groepen 5 tot en met 8;
 • hierbij handelt het om het omgaan met levensvragen, waarden en normen binnen onze maatschappij;
 • sociale vaardigheden;
 • hoe ga je om met jezelf, met anderen, met de omgeving? Regelmatig komen deze specifieke thema’s aan bod tijdens onze lessen;
 • school als oefenplaats;
 • de maatschappij vind je ook in school terug. Ook op OBS Delftlanden hebben we het over school- en groepsafspraken / regels, spreken we over onze democratie, leren we elkaar om te gaan met conflicten. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving, waarbij tijdens het leren ook wel eens een foutje mag worden gemaakt.
 • gerichtheid op de buitenwereld;
 • OBS Delftlanden wil de kinderen zo breed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Die brede voorbereiding vind je onder meer terug in de diverse excursies die we maken en de diverse workshops die wij aanbieden.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden